کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند

دوره 1397، شماره 35، اسفند 1397، صفحه 41-52

حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی؛ سعید رستمی


تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 19-35

سینا صمدی؛ بهروز صاری صراف؛ مجید حبیبی نوخندان؛ علی اکبر رسولی؛ شراره ملبوسی


اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران

دوره 1395، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 47-66

منصوره کوهی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد امینی


واسنجی منطقه‌ای ضرایب تجربی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر

دوره 1391، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 89-99

ابراهیم فتاحی؛ محمدرضا کشاورز؛ مجید وظیفه دوست؛ محمد باقر بهیار