کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 1393، شماره 19، مهر 1393، صفحه 53-65

مجید دلاور؛ ام السلمه بابایی؛ ابراهیم فتاحی


بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده

دوره 1392، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 111-122

الهه قاسمی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابائی