نویسنده = احسان پارسی
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 157-175

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


ارزیابی روش های برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 43-56

محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی سلاجقه