نویسنده = آزاده اربابی سبزواری
الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری‌های دمایی سه دهه اخیر در غرب و شمال غرب ایران

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 23-40

آزاده اربابی سبزواری؛ آنوش کرمی میرعزیزی؛ آقای دکتر قاسم عزیزی


رخدادهای فرین امواج سرمایی و گرمایی مناطق شمال شرقی ایران طی دوره 2020-2001

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 41-60

مجید بیجندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس رنجبر؛ آزاده اربابی سبزواری


واکاوی خشکسالی‌ ایستگاه های ایران در دوره سرد سال

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 55-68

آزاده اربابی سبزواری؛ مهسا فرزانه


دورنمایی از شرایط اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق کشور

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 147-160

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان


پیش نگری متغیرهای اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 97-112

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان