نویسنده = یونس اکبرزاده
تخمین حداکثر بارش محتمل(PMP) با رویکرد پیش بینی سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 103-114

مهدی اصلاحی؛ فرناز پوراصغر؛ ناصر منصوری درخشان؛ یونس اکبرزاده


بررسی رخدادهای حدی دمایی در استان آذربایجان شرقی در دوره 1428- 1388

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 143-156

فرناز پوراصغر؛ مهدی اصلاحی؛ یونس اکبرزاده