نویسنده = محمد موسوی بایگی
بررسی روند رخدادهای حدی دما بر اساس گزارش پنجم IPCC (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 1-22

الهام عابدینی؛ محمد موسوی بایگی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یحیی سلاح ورزی


بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 29-42

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی