نویسنده = مهسا فرزانه
پیش‌نگری متغیرهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط سناریوهای واداشت تابشی RCP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

مهسا فرزانه؛ شراره ملبوسی؛ محسن حمیدیان پور


واکاوی خشکسالی‌ ایستگاه های ایران در دوره سرد سال

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 55-68

آزاده اربابی سبزواری؛ مهسا فرزانه


دورنمایی از شرایط اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق کشور

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 147-160

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان


پیش نگری متغیرهای اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 97-112

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان