نویسنده = سحر تاجبخش
بررسی اقلیمی مه در فرودگاه مشهد

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 55-64

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاجبخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما


تحلیل شاخص توفان گردوخاک (DSI)، بسامد رخدادهای گردوخاک و دید افقی در منطقه غرب آسیا

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 57-70

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ سحر تاجبخش؛ عباس رنجبر


برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از سنجنده TMI ماهوارهTRMM

دوره 1398، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 38-56

جواد بداق جمالی؛ سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش


اقلیم شناسی رخداد پوشش ابرهای پائین در ایران (2010-1981)

دوره 1397، شماره 33، آبان 1397، صفحه 15-32

سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش؛ جواد بداق جمالی