نویسنده = سحر تاجبخش
بررسی اقلیمی مه در فرودگاه مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاجبخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما


تحلیل شاخص توفان گردوخاک (DSI)، بسامد رخدادهای گردوخاک و دید افقی در منطقه غرب آسیا

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 57-70

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ سحر تاجبخش؛ عباس رنجبر


برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از سنجنده TMI ماهوارهTRMM

دوره 1398، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 38-56

جواد بداق جمالی؛ سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش


اقلیم شناسی رخداد پوشش ابرهای پائین در ایران (2010-1981)

دوره 1397، شماره 33، آبان 1397، صفحه 15-32

سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش؛ جواد بداق جمالی