نویسنده = شراره ملبوسی
تحلیل وضعیت آب و هوایی با یادگیری عمیق مبتنی بر انتخاب ویژگی با الگوریتم یادگیری کلاغ

دوره 1402، شماره 55، اسفند 1402، صفحه 168-184

حمیدرضا غفاری؛ سمیرا شهرکی؛ شراره ملبوسی


بررسی تغییرات مقادیر حدی دما و بارش ایران در 60 سال گذشته

دوره 1402، شماره 54، مهر 1402، صفحه 163-178

شراره ملبوسی؛ فاطمه زابل عباسی؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


بهینه سازی شبکه عصبی کانولوشن با الگوریتم حشره آبسوار در پیش بینی وضعیت آب و هوایی

دوره 1402، شماره 54، مهر 1402، صفحه 215-229

شراره ملبوسی؛ حمیدرضا غفاری؛ سمیرا شهرکی


بهبود شبکه عصبی روش گروهی مدل سازی داده با استفاده از الگوریتم حشره آب‌سوار در پیشبینی دما

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 199-214

شراره ملبوسی؛ مهدی خزاعی پور؛ سمیرا شهرکی


پیش‌نگری متغیرهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط سناریوهای واداشت تابشی RCP

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 148-129

مهسا فرزانه؛ شراره ملبوسی؛ محسن حمیدیان پور


پیش بینی بارش با استفاده از شبکه عصبی عمیق (خودرمزگذار پشته‌ای تنک با نویززدا مبتنی بر نرون سخت)

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 201-215

شراره ملبوسی؛ سید جواد سید مهدوی؛ مرتضی پاکدامن


بکارگیری روش AHP در جانمائی ایستگاه هواشناسی جاده ای در محورهای ارتباطی استان خراسان رضوی

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 93-111

سینا صمدی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ احسان فرشته پور؛ شراره ملبوسی؛ دانا علیزاده


تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 19-35

سینا صمدی؛ بهروز صاری صراف؛ مجید حبیبی نوخندان؛ علی اکبر رسولی؛ شراره ملبوسی


تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 140-154

مجید حبیبی نوخندان؛ فاطمه زابل عباسی؛ منصوره کوهی؛ شراره ملبوسی؛ محمد تقی رستگار مقدم