نویسنده = شراره ملبوسی
پیشبینی میزان آلایندگی دی اکسیدنیتروژن در شهر تهران با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی با نظارت الگوریتم یادگیری کلاغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

سمیرا شهرکی؛ مهدی خزاعی پور؛ شراره ملبوسی


بهبود شبکه عصبی روش گروهی مدل سازی داده با استفاده از الگوریتم حشره آب‌سوار در پیشبینی دما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

شراره ملبوسی؛ مهدی خزاعی پور؛ سمیرا شهرکی


بهینه سازی شبکه عصبی کانولوشن با الگوریتم حشره آبسوار در پیش بینی وضعیت آب و هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

شراره ملبوسی؛ حمیدرضا غفاری؛ سمیرا شهرکی


پیش‌نگری متغیرهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط سناریوهای واداشت تابشی RCP

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 148-129

مهسا فرزانه؛ شراره ملبوسی؛ محسن حمیدیان پور


پیش بینی بارش با استفاده از شبکه عصبی عمیق (خودرمزگذار پشته‌ای تنک با نویززدا مبتنی بر نرون سخت)

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 201-215

شراره ملبوسی؛ سید جواد سید مهدوی؛ مرتضی پاکدامن


بکارگیری روش AHP در جانمائی ایستگاه هواشناسی جاده ای در محورهای ارتباطی استان خراسان رضوی

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 93-111

سینا صمدی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ احسان فرشته پور؛ شراره ملبوسی؛ دانا علیزاده


تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 19-35

سینا صمدی؛ بهروز صاری صراف؛ مجید حبیبی نوخندان؛ علی اکبر رسولی؛ شراره ملبوسی


تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 140-154

مجید حبیبی نوخندان؛ فاطمه زابل عباسی؛ منصوره کوهی؛ شراره ملبوسی؛ محمد تقی رستگار مقدم