نویسنده = علیرضا محب‌الحجه
مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران

دوره 1394، شماره 23، آذر 1394، صفحه 61-68

راحله عسگری؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب‌الحجه


چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران

دوره 1394، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 21-30

مهتاب رضائیان؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی