نویسنده = حسین ثنایی نژاد
ارزیابی شاخص خشکسالی فیزیک مبنای تقاضای تبخیری در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 1399، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 15-32

اعظم عربی یزدی؛ حسین ثنایی نژاد؛ عباس مفیدی


افزایش دقت برآورد داده‌های گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 47-60

محبوبه فرزندی؛ حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ مجید سرمدی


بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری