نویسنده = ایمان بابائیان
پیکربندی بهینه مدل RegCM4.5 مبتنی بر پهنه‌های اقلیمی برای پیش‌بینی بارش دوره پربارش ایران (نوامبر-می) ، مطالعه موردی: سال‌های 2019-2014

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 1-14

آرزو اقبالی؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ آقای دکتر مجید حبیبی نوخندان؛ آذر زرین


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 157-175

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


مدل‌سازی رابطه طوفان‌های گردوغبار با متغیرهای حدی و متوسط دما در نیمه غربی کشور

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 113-126

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ ایمان بابائیان


بررسی اثر تغییر اقلیم برکیفیت انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان)

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 109-126

احمد علیزاده؛ ایمان بابائیان؛ حمید نوری؛ محمد علی نجاتیان


بررسی قدرت تفکیک مکانی مناسب داده‌های بارش روزانه پایگاه ERA-Interim در شمال شرق ایران

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 77-92

عاطفه عرفانی؛ ایمان بابائیان؛ علیرضا انتظاری


آشکارسازی و به ‌روز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاه‌های کشور (دوره 2017-1958)

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 137-153

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ ایمان بابائیان؛ یاشار فلامرزی