نویسنده = محمود خسروی
مقایسه و ارزیابی دقت داده‌های بارش پایگاه کوردکس با داده‌های ایستگاهی(موردکاوی: بارش تابستانه جنوب شرق ایران)

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 15-32

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

دوره 1395، شماره 27، مهر 1395، صفحه 25-42

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان

دوره 1393، شماره 17، اردیبهشت 1393، صفحه 57-72

محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ فائقه الماسی