نویسنده = سید حسین ثنایی نژاد
شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 111-124

مژده سلیمی فرد؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ مهدی جباری نوقابی؛ لیلا ثابت دیزاوندی


اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران

دوره 1395، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 47-66

منصوره کوهی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد امینی


ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد

دوره 1393، شماره 17، اردیبهشت 1393، صفحه 111-123

محبوبة فرزندی؛ حجت رضائی پژند؛ سید حسین ثنایی نژاد