نویسنده = مجتبی ذوالجودی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD

دوره 1396، شماره 31، مهر 1396، صفحه 19-36

نسیم حسین حمزه؛ ابراهیم فتاحی؛ عباس رنجبر؛ مجتبی ذوالجودی؛ پروین غفاریان


2. بررسی و شبیه‌سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوب‌غربی ایران

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 91-109

نسیم حسین حمزه؛ ابراهیم فتاحی؛ مجتبی ذوالجودی؛ پروین غفاریان؛ عباس رنجبر


3. صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 69-92

مجتبی ذوالجودی؛ سیده مژگان قاضی میرسعید