نویسنده = ایمان بابائیان
بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 29-42

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی


بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 31-45

منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد احمدی؛ بهلول علیجانی؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباس مفیدی؛ ایمان بابائیان


ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 70-92

علی اکبر رسولی؛ ایمان بابائیان؛ هوشنگ قائمی؛ پیمان زوار رضا