نویسنده = قاسم عزیزی
الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری‌های دمایی سه دهه اخیر در غرب و شمال غرب ایران

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 23-40

آزاده اربابی سبزواری؛ آنوش کرمی میرعزیزی؛ آقای دکتر قاسم عزیزی


شناسایی سازوکار باد گپ کویر لوت (کولوجا)

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 45-61

نیما فریدمجتهدی؛ قاسم عزیزی؛ سمانه نگاه؛ حسین عابد


مروری بر مکانیسم الگوهای سینوپتیکی ناوه دریای سرخ (RST) و اثرش بر بارش‌های ایران

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 33-54

قاسم عزیزی؛ الهه قاسمی کرکانی؛ ناصر ایزدی


محل شکل گیری و توزیع فضایی- زمانی کم ارتفاع های بریده موثر بر ایران

دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 15-28

قاسم عزیزی؛ محمد مرادی؛ حسین رضایی


امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 3-18

قاسم عزیزی؛ محمود داودی؛ ایمان روستا