نویسنده = قاسم عزیزی
واکاوی ارتباط گردشِ جوِخاورمیانه با دورپیوند های شمالگان (AO) و شرق اقیانوس اطلس – غرب روسیه (EA-WR) در پاییز و زمستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

حسین کوشکی؛ آقای دکتر قاسم عزیزی؛ حسن حاجی محمدی


الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری‌های دمایی سه دهه اخیر در غرب و شمال غرب ایران

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 23-40

آزاده اربابی سبزواری؛ آنوش کرمی میرعزیزی؛ آقای دکتر قاسم عزیزی


شناسایی سازوکار باد گپ کویر لوت (کولوجا)

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 45-61

نیما فریدمجتهدی؛ قاسم عزیزی؛ سمانه نگاه؛ حسین عابد


مروری بر مکانیسم الگوهای سینوپتیکی ناوه دریای سرخ (RST) و اثرش بر بارش‌های ایران

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 33-54

قاسم عزیزی؛ الهه قاسمی کرکانی؛ ناصر ایزدی


محل شکل گیری و توزیع فضایی- زمانی کم ارتفاع های بریده موثر بر ایران

دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 15-28

قاسم عزیزی؛ محمد مرادی؛ حسین رضایی


امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 3-18

قاسم عزیزی؛ محمود داودی؛ ایمان روستا