نویسنده = بیژن قهرمان
شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک

دوره 1398، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 1-20

حنانه باروتی؛ کاظم اسماعیلی؛ بیژن قهرمان


درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 17-30

نفیسه سیدنژادگل‌خطمی؛ سیدحسین ثنائی‌نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی‌پژند


الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

دوره 1391، شماره 11، مهر 1391، صفحه 1-126

محبوبه فرزندی؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضایی پژند