نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون من کندال ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 19-38]
 • آلودگی شدید هوا مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 40-56]

ا

 • ایران ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 70-92]
 • استان خوزستان امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 3-18]

ب

 • بارش های فصلی ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 70-92]

پ

 • پیش‌بینی پراکنش‌های مکانی بارش و دما روشی جدید جهت پیش‌بینی پراکنش مکانی دما و بارش در حوضه آبریز رودخانه قره‌سو (اردبیل) [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 117-130]
 • پنبه امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 3-18]
 • پهنه های آبی منطقه ای ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 70-92]

ت

 • تحلیل عاملی ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 70-92]
 • تهران مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 40-56]

ج

 • جدول توافقی صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 69-92]

ح

 • حوضه آبریز رودخانه قره‌سو روشی جدید جهت پیش‌بینی پراکنش مکانی دما و بارش در حوضه آبریز رودخانه قره‌سو (اردبیل) [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 117-130]

خ

 • خطر خشکسالی پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 103-116]

د

 • درجه روزهای رشد ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 19-38]

ر

 • راستی آزمایی صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 69-92]
 • ریزمقیاس بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 57-68]
 • روش خطی ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 19-38]
 • روشهای دانش مبنا پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 103-116]
 • روش‌های درون‌یابی روشی جدید جهت پیش‌بینی پراکنش مکانی دما و بارش در حوضه آبریز رودخانه قره‌سو (اردبیل) [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 117-130]

س

 • سامانه‌های جوی مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 40-56]
 • سناریوهای اقلیمی بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 57-68]
 • سنجش از دور پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 103-116]

ش

 • شاخص استاندارد آلودگی مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 40-56]

ف

 • فراسنج های اقلیمی صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 69-92]

م

 • مجموع واحدهای حرارتی آفتابی ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 19-38]
 • مجموع واحد های حرارتی نوری ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 19-38]
 • مدل PRECIS روشی جدید جهت پیش‌بینی پراکنش مکانی دما و بارش در حوضه آبریز رودخانه قره‌سو (اردبیل) [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 117-130]
 • مدل بولین امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 3-18]
 • مدل تاپسیس امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 3-18]
 • مدل گردش عمومیGCM بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 57-68]
 • مدل‌های اقلیمی بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 57-68]
 • مناطق خشک پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، سال انتشار 1391، صفحه 103-116]