دوره و شماره: دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 1-120 
1. بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران

صفحه 1-12

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ آقای دکتر ابراهیم فتاحی؛ مجید آزادی