نویسنده = قلی زاده، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی وردایی مقدار و زمان بارش در ایستگاه همدید ایلام

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 63-76

محمد حسین قلی زاده