نویسنده = مرادی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی سامانه‌های کم فشار جنوبی

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 37-54

محبوبه پور آتشی؛ محمد مرادی؛ ابراهیم فتاحی


2. ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 89-102

محمد مرادی؛ مهرنوش سلیقه زاده؛ فروزان ارکیان