نویسنده = مکی زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی

دوره 1395، شماره 25، بهار 1395، صفحه 91-109

فاطمه مکی زاده؛ محمد توکلی زاده راوری؛ مرضیه دانا