نویسنده = علی‌اکبری ‌بیدختی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 69-78

حامد فهندژسعدی؛ عباسعلی علی‌اکبری ‌بیدختی؛ مریم قرایلو؛ محمد حسین شوشتری