نویسنده = اسبقی، قربان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 33-38

قربان اسبقی؛ محمد جغتایی؛ علیرضا محب‌الحجه