نویسنده = شیروانی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند دما در تراز 500 هکتو پاسکال بر روی ایران

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 43-48

امین شیروانی