نویسنده = کمیجانی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس

دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 83-100

فرشته کمیجانی؛ شهرزاد ناهید