نویسنده = فاطمی، سید باقر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 85-96

مهری اکبرزاده؛ محمدرضا مباشری؛ سید باقر فاطمی