نویسنده = قاضی میرسعید، سیده مژگان
تعداد مقالات: 1
1. صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 69-92

مجتبی ذوالجودی؛ سیده مژگان قاضی میرسعید