نمایه نویسندگان

ا

 • امیدوار، کمال تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • امینی، محمد اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 47-66]
 • ایران پور، فخرالدین تحلیل آماری همدیدی بارش تگرگ در استان همدان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 115-131]

ب

 • باقری، سعید تحلیل آماری همدیدی بارش تگرگ در استان همدان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 115-131]

ت

 • تاجبخش، سحر مطالعه ی آماری و شناسایی نوع مه به کمک یک الگوریتم در مهمترین فرودگاه های کشور [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 43-56]
 • توکلی زاده راوری، محمد بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 91-109]

ث

 • ثنایی نژاد، سید حسین اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 47-66]

ح

 • حبیبی نوخندان، مجید مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 59-75]
 • حسینی، زهرا سادات باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن پایانی و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 87-98]
 • حمیدیان پور، محسن بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • حیدری، نوید مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 59-75]

خ

 • خالدی، شهریار باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن پایانی و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 87-98]
 • خسروی، محمود بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963 [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • خسروی، محمود بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]

د

 • دانا، مرضیه بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 91-109]
 • دهقانی، رضا کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 75-86]
 • دوستان، رضا مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 59-75]

ر

 • رسولی، علی اکبر بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 1-9]
 • رنجبر، عباس بررسی ارتباط عوامل کنترلی بزرگ‌مقیاس جوی با رخداد گردوغبار در نیمه غربی کشور (مطالعه موردی: ماه‌های جولای 2004 و 2009) [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 99-114]
 • رنجیر، سعید تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 11-24]

ش

 • شائمی برزکی، اکبر بررسی شرایط بیوکلیمایی زمستان گذرانی کلنی های زنبور عسل در استان اصفهان [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 83-90]
 • شاهی نژاد، بابک کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 75-86]

ص

 • صاری صراف، بهروز بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 1-9]

ع

 • عابد، حسین تحلیل همدیدی-دینامیکی مخاطره باد گرمش در حاشیه جنوب‌غربی دریای خزر [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 111-126]
 • عساکره، حسین اقلیم‌شناسی مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 21-32]
 • عطایی، هوشمند تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 11-24]
 • علیجانی، بهلول بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963 [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]

ف

 • فاتح، شاهرخ بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 1-9]
 • فاطمی، مهران تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]

ک

 • کردی تمین، صالح بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • کشاورز، محمدرضا اصلاح مدل رطوبتی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر برای مناطق تحت کشت آبی و صحت‌سنجی به کمک داده‌های ماهواره‌ای [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 33-46]
 • کمالی، غلامعلی بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 1-9]
 • کمالی، غلامعلی تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 11-24]
 • کوهی، منصوره اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 47-66]

گ

 • گندمکار، امیر تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 11-24]

م

 • محمدی، مجتبی بررسی روند درجه حرارت عمق‌های مختلف خاک در چند نمونه اقلیمی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 127-140]
 • محمودآبادی، مهدی تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • محمودی، پیمان بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963 [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • مسعودیان، ابوالفضل بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963 [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • مکی زاده، فاطمه بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 91-109]

ن

 • نادری بنی، عبدالمجید باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن پایانی و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 87-98]
 • نارنگی فرد، مهدی تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • نوری، فائزه بررسی ارتباط عوامل کنترلی بزرگ‌مقیاس جوی با رخداد گردوغبار در نیمه غربی کشور (مطالعه موردی: ماه‌های جولای 2004 و 2009) [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 99-114]