نمایه نویسندگان

آ

 • آب‌خرابات، شعیب فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 19-32]
 • آزادی، مجید بررسی اثر داده‏گواری داده‌های ماهواره و ایستگاه‏های دیدبانی بر روی پیش‏بینی مدل WRF [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 31-42]
 • آقایان، سید علیرضا ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]

ا

 • ابراهیمی، رضا واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 79-90]
 • احمدی، محمد فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 19-32]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی اثر ارتفاع لایه مرزی بر نمایه‌های سنجش از دور جو: ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • احمدی گیوی، فرهنگ چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 21-30]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 49-60]
 • اداوی، زهره مدل‌سازی توموگرافیک بخار آب و انکسارپذیری تر با استفاده از امواج GPS [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 73-84]
 • ارکیان، فروزان بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی) [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 49-80]
 • اسبقی، قربان بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 33-38]
 • امیدوار، کمال واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 79-90]
 • ایران نژاد، پرویز بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 49-60]

ث

 • ثابت قدم، سمانه بررسی اثر ارتفاع لایه مرزی بر نمایه‌های سنجش از دور جو: ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]

ج

 • جغتایی، محمد بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 33-38]

ح

 • حجّام، سهراب ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]

خ

 • خوش سیما، مسعود بررسی اثر ارتفاع لایه مرزی بر نمایه‌های سنجش از دور جو: ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]

د

 • دنیادوست، غلامرضا بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی) [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 49-80]
 • دوستان، رضا تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 1-18]

ذ

 • ذاکری، زینب بررسی اثر داده‏گواری داده‌های ماهواره و ایستگاه‏های دیدبانی بر روی پیش‏بینی مدل WRF [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 31-42]

ر

 • رضائیان، مهتاب چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 21-30]
 • رنجبر، عباس بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی) [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 49-80]

ش

 • شوشتری، محمد حسین مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • شیروانی، امین تحلیل روند دما در تراز 500 هکتو پاسکال بر روی ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 43-48]

ص

 • صحت کاشانی، ساویز تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 9-20]

ع

 • عسگری، راحله مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 61-68]
 • علی‌اکبری ‌بیدختی، عباسعلی مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • علی‌اکبری ‌بیدختی، علی حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 85-98]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی بررسی اثر ارتفاع لایه مرزی بر نمایه‌های سنجش از دور جو: ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 9-20]

ف

 • فتح نیا، امان اله فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 19-32]
 • فلاحی، علی تعیین منطقه هدف بارورسازی ابرها با استفاده از مدل‌ پاشندگی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 80-91]
 • فهندژسعدی، حامد مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]

ق

 • قادر، سرمد بررسی اثر داده‏گواری داده‌های ماهواره و ایستگاه‏های دیدبانی بر روی پیش‏بینی مدل WRF [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 31-42]
 • قادر، سرمد حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 85-98]
 • قرایلو، مریم مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • قیصری، اسماعیل حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 85-98]

ک

 • کمالی، دکتر غلامعلی ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • کمالی، غلامعلی تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 9-20]
 • کمالی، غلامعلی ارزیابی محصول تبخیرـ تعرق پتانسیل از سنجنده MODIS با استفاده از آمار ایستگاه‌های همدیدی در استان زنجان [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 39-48]
 • کوشکی، حسین واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 79-90]

م

 • متولی طاهر، فاطمه زهرا بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 49-60]
 • محب‌الحجه، علیرضا چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 21-30]
 • محب‌الحجه، علیرضا بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 33-38]
 • محب‌الحجه، علیرضا مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 61-68]
 • مرادی، فرزانه ارزیابی محصول تبخیرـ تعرق پتانسیل از سنجنده MODIS با استفاده از آمار ایستگاه‌های همدیدی در استان زنجان [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 39-48]
 • مرادیان، فاطمه تعیین منطقه هدف بارورسازی ابرها با استفاده از مدل‌ پاشندگی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 80-91]
 • مشهدی حسینعلی، مسعود مدل‌سازی توموگرافیک بخار آب و انکسارپذیری تر با استفاده از امواج GPS [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 73-84]
 • میرزائی، محمد مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 61-68]
 • میرزایی، محمد بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی) [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 49-80]

و

 • وظیفه دوست، مجید تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 9-20]
 • وظیفه دوست، مجید ارزیابی محصول تبخیرـ تعرق پتانسیل از سنجنده MODIS با استفاده از آمار ایستگاه‌های همدیدی در استان زنجان [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 39-48]

ی

 • ید‌الهی، آزاده واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 79-90]