نمایه نویسندگان

ا

 • ایران‌نژاد، پرویز ارزیابی دبی شبیه سازی شده رودخانه توسط طرحواره سطح NOAH جفت‌شده در مدل WRF با وارد کردن تاثیر شاخص توپوگرافی و مدل آب زیرزمینی [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 1-18]
 • اسعدی اسکویی، ابراهیم شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]
 • اسماعیلی، رضا پهنه بندی زیست اقلیم انسانی ایران [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 19-32]
 • الماسی، فائقه تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 57-72]
 • امان‌اللهی، جمیل تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 67-80]
 • انتظاری، علیرضا نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 125-141]

ب

 • بابایی، ام السلمه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 53-65]
 • بهلول علجانی، بهلول شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]

پ

 • پناهی، علی تأثیر نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای گردشی جو در رخداد دوره‌های خشک وتردر غرب و شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 91-109]
 • پوراصغر، فرناز بررسی و کاربرد شاخص خشکسالی تبخیرو تعرق بارش استاندارد شده (SPETI) (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی تبریز ) [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 23-38]

ث

ج

 • جوادی، زهرا نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 125-141]
 • جواهری، نصرالله ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]

ح

 • حجازی، سید عباس استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 47-56]
 • حجام، سهراب ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]
 • حجام، سهراب بکارگیری محصولات سنجنده مدیس باهدف کمک به اجرای باروری ابرها [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 93-111]

خ

 • خدامرادپور، مهرانه ارزیابی دبی شبیه سازی شده رودخانه توسط طرحواره سطح NOAH جفت‌شده در مدل WRF با وارد کردن تاثیر شاخص توپوگرافی و مدل آب زیرزمینی [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 1-18]
 • خسروی، محمود تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 57-72]
 • خسروی، محمود بررسی ارتباط بارش و دمای ایران با چرخۀ لکه‌های خورشیدی با استفاده از پالایش موجک [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 39-52]

د

 • درگاهیان، فاطمه شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • دلاور، مجید بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 53-65]

ر

 • رستمی جلیلیان، شیما بررسی ارتباط بارش و دمای ایران با چرخۀ لکه‌های خورشیدی با استفاده از پالایش موجک [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 39-52]
 • رضازاده، پرویز بررسی موردی چینش قائم باد سطوح پایین در فرودگاه مهرآباد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 33-46]
 • رضائی پژند، حجت ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 111-123]
 • رنجبرسعادت آبادی، عباس تأثیر نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای گردشی جو در رخداد دوره‌های خشک وتردر غرب و شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 91-109]

س

 • سبحانی، بهروز بررسی و کاربرد شاخص خشکسالی تبخیرو تعرق بارش استاندارد شده (SPETI) (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی تبریز ) [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 23-38]

ش

 • شجاعی، محمد ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371) [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 73-90]

ص

 • صلاحی، مهدی بررسی و کاربرد شاخص خشکسالی تبخیرو تعرق بارش استاندارد شده (SPETI) (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی تبریز ) [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 23-38]

ع

 • علیجانی، بهلول تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 57-72]

غ

 • غفاریان، پروین شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]

ف

 • فتاحی، ابراهیم تأثیر نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای گردشی جو در رخداد دوره‌های خشک وتردر غرب و شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 91-109]
 • فتاحی، ابراهیم بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 53-65]
 • فرید مجتهدی، نیما شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]
 • فرزندی، محبوبة ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 111-123]
 • فلاح قالهری، غلامعباس نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 125-141]

ق

 • قصابی، زهرا ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]
 • قوامی، سمیرا تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 67-80]

ک

 • کبودوندپور، شهرام تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 67-80]
 • کمالی، غلامعلی ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]

گ

 • گلکار، فرید بکارگیری محصولات سنجنده مدیس باهدف کمک به اجرای باروری ابرها [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 93-111]

ل

 • لشکری، حسن تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 11-22]

م

 • مباشری، محمد رضا استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 47-56]
 • مجیدی، داود استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 47-56]
 • محمدی، بختیار تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 67-80]
 • محمدی، حسین شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • مرادی، محمد بررسی موردی چینش قائم باد سطوح پایین در فرودگاه مهرآباد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 33-46]
 • مرادی، محمد تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 11-22]
 • مزرعه فراهانی، مجید ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371) [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 73-90]
 • مشکواتی، امیر‌حسین ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371) [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 73-90]
 • مشکوتی، امیرحسین ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]
 • مومن پور، فروغ شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]

ن

 • نجفی، محمد سعید تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 11-22]
 • نقی زاده، حبیبه تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 11-22]
 • نگاه، سمانه شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]

و

 • وظیفه، احد بررسی موردی چینش قائم باد سطوح پایین در فرودگاه مهرآباد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 33-46]
 • وظیفه دوست، مجید بکارگیری محصولات سنجنده مدیس باهدف کمک به اجرای باروری ابرها [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 93-111]