نمایه نویسندگان

آ

 • آروین، عباسعلی تقویم توریستی استان فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 107-116]
 • آزادی، مجید نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 47-62]

ا

 • اثمری، مرتضی مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • احترامیان، کوروش مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • احمدی، محمد بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • اکبرزاده، مهری ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 85-96]

ب

 • بابائی، ام السلمه بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 111-122]
 • بابائیان، ایمان بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • برکاتی، سید مجید راستی آزمایی مدل پیش‌بینی و پژوهش وضع هوا (WRF) در پیش‌بینی بارشهای سنگین در حوضه کارون (مطالعه موردی: بارش 20 تا 21 بهمن 1384) [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 129-140]
 • بستانی، محسن مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 97-110]
 • بهیار، محمد باقر بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر شماره روز اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره در ایران با استفاده از ریز مقیاس نمایی SDSM [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 117-128]
 • بیات، امید دماسنجی ایزوتوپی و بازسازی تغییرات اقلیمی گذشته با استفاده از شواهد پالئوپدولوژیک در بخش شرقی حوضه زاینده رود، اصفهان [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 17-30]

پ

 • پوراصغر، فرناز بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 2-16]

ت

 • تخت اردشیر، اشرف ارزیابی و دقت سنجی روش‌های درون‌یابی مکانی در برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 73-84]

ث

 • ثنائی‌نژاد، سیدحسین درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 17-30]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی روش های ترکیبی زمین آمار در افزایش دقت طبقه بندی اقلیمی و نیز پهنه بندی عناصر اقلیمی شمال شرق ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 81-32]

ج

 • جهانبخش، سعید بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 2-16]

ح

 • حاج ‏رسولیها، امید نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 93-106]
 • حسن ‏زاده، اسماعیل نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 93-106]
 • حلیمی، منصور ارزیابی و دقت سنجی روش‌های درون‌یابی مکانی در برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 73-84]

خ

 • خادمی، حسین دماسنجی ایزوتوپی و بازسازی تغییرات اقلیمی گذشته با استفاده از شواهد پالئوپدولوژیک در بخش شرقی حوضه زاینده رود، اصفهان [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 17-30]
 • خدادی، محمد مهدی نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 47-62]
 • خزانه داری، لیلی مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • خسروی، محمود مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 97-110]
 • خیراندیش، مرضیه بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر شماره روز اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره در ایران با استفاده از ریز مقیاس نمایی SDSM [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 117-128]

ر

 • رستمی، شاه بختی ارزیابی و دقت سنجی روش‌های درون‌یابی مکانی در برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 73-84]
 • رضائی‌پژند، حجت درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 17-30]
 • رضایی لطیفی، علی نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 93-106]
 • ریوندی، امیر بررسی تشکیل و انتشار طوفان‌های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مدل پخش لاگرانژی ذرات HYSPLIT [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 1-16]

ز

 • زمانیان، محمدتقی بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر شماره روز اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره در ایران با استفاده از ریز مقیاس نمایی SDSM [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 117-128]

س

 • ساری صراف، بهروز بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 2-16]
 • سیابی، نگار بررسی روش های ترکیبی زمین آمار در افزایش دقت طبقه بندی اقلیمی و نیز پهنه بندی عناصر اقلیمی شمال شرق ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 81-32]
 • سیدنژادگل‌خطمی، نفیسه درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 17-30]

ش

ص

 • صادقی، الهه کاربرد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا در بهبود دقت تعیین موقعیت به روش ماهواره‌ای [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 123-131]

ع

 • عباسی، فاطمه مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • عزیزاقلی، محمد علی مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 97-110]
 • عسکری، احمد تحلیل هارمونیکی فشار جو (مطالعه موردی: در تهران و بابلسر) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 45-56]
 • علیجانی، بهلول بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]

غ

 • غفاریان، پروین راستی آزمایی مدل پیش‌بینی و پژوهش وضع هوا (WRF) در پیش‌بینی بارشهای سنگین در حوضه کارون (مطالعه موردی: بارش 20 تا 21 بهمن 1384) [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 129-140]

ف

 • فاطمی، سید باقر ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 85-96]
 • فتاحی، ابراهیم بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 111-122]
 • فرج زاده اصل، منوچهر بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]

ق

 • قائمی، هوشنگ بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 2-16]
 • قائمی، هوشنگ نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 47-62]
 • قاسمی، الهه بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 111-122]
 • قهرمان، بیژن درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 17-30]
 • قویدل رحیمی، یوسف بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]

ک

 • کریم زاده، حمیدرضا دماسنجی ایزوتوپی و بازسازی تغییرات اقلیمی گذشته با استفاده از شواهد پالئوپدولوژیک در بخش شرقی حوضه زاینده رود، اصفهان [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 17-30]

گ

 • گودرزی فر، مصدق مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 97-110]

م

 • مباشری، محمدرضا ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 85-96]
 • محمد نیا قرایی، سهراب مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • محمدی، حسین تحلیل آماری - همدیدی آتش سوزی جنگل در استان گلستان (مطالعه موردی :روزهای 25 آذر و 18 بهمن سال 1384) [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 63-80]
 • محمدیها، امیر بررسی تشکیل و انتشار طوفان‌های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مدل پخش لاگرانژی ذرات HYSPLIT [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 1-16]
 • مشهدی حسینعلی، مسعود کاربرد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا در بهبود دقت تعیین موقعیت به روش ماهواره‌ای [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 123-131]
 • مفیدی، عباس بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • میررکنی، مجید بررسی تشکیل و انتشار طوفان‌های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مدل پخش لاگرانژی ذرات HYSPLIT [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 1-16]

ه

 • هاشمی دوین، مهری ارزیابی اثر نمایه چند متغیره انسو بر بارش زمستانه خراسان شمالی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 31-44]

ی

 • یلمه، اسماعیل تحلیل آماری - همدیدی آتش سوزی جنگل در استان گلستان (مطالعه موردی :روزهای 25 آذر و 18 بهمن سال 1384) [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 63-80]