نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی خوسفی، زهره پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]
 • ابراهیمی خوسفی، محسن پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]

ب

 • بابائیان، ایمان ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 70-92]

ح

 • حبیبی نوخندان، مجید ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 19-38]
 • حبیبی نوخندان، مجید بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • حسینی اصل، امین پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]

خ

 • خوشحال دستجردی، جواد ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 19-38]

د

 • داودی، محمود امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 3-18]
 • درویش زاده، روشنک پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]

ذ

 • ذوالجودی، مجتبی صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 69-92]

ر

 • رسولی، علی اکبر ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 70-92]
 • رنجبرسعادت آبادی، عباس مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 40-56]
 • روستا، ایمان امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 3-18]

ز

 • زابل عباسی، فاطمه بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • زوار رضا، پیمان ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 70-92]

ص

 • صمدی نقاب، سینا بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]

ع

 • عزیزی، قاسم امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 3-18]

ف

 • فلاح قالهری، غلامعباس ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 19-38]

ق

 • قاضی میرسعید، سیده مژگان صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 69-92]
 • قائمی، هوشنگ ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 70-92]

م

 • متکان، علی اکبر پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]
 • میرزایی، ابراهیم مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 40-56]