نمایه نویسندگان

آ

 • آب‌خرابات، شعیب فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 19-32]
 • آبکار، علی‌اکبر استخراج پارامترهای وارونگی دمایی از تصاویر MODIS در آسمان بدون ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 113-123]
 • آروین، عباسعلی تقویم توریستی استان فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 107-116]
 • آزادی، مجید واسنجی پیش‌بینی احتمالی بارش به دو روش بافت‌نگار رتبه‌ای و لجستیک روی ایران (آبان 1387 تا اردیبهشت 1388) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 23-34]
 • آزادی، مجید نقش رودباد در چرخندزایی میانه مدیترانه [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • آزادی، مجید نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 47-62]
 • آزادی، مجید بررسی اثر داده‏گواری داده‌های ماهواره و ایستگاه‏های دیدبانی بر روی پیش‏بینی مدل WRF [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 31-42]
 • آزادی، مجید بررسی تغییرپذیری درون‌سالی تاوایی نسبی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 55-71]
 • آزادی، مجید بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 1-12]
 • آقایان، سید علیرضا ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]

ا

 • ابراهیمی، رضا تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 1-12]
 • ابراهیمی، رضا واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 79-90]
 • ابراهیمی، رضا تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، رضا تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 125-139]
 • ابراهیمی خوسفی، زهره پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]
 • ابراهیمی خوسفی، محسن پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]
 • اثمری، مرتضی مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • احترامیان، کوروش مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • احمدی، محمد بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • احمدی، محمد فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 19-32]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع فشار سطحی بر روی خاورمیانه در دوره 2000-1971 [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 65-78]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی اثر ارتفاع لایه مرزی بر نمایه‌های سنجش از دور جو: ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • احمدی گیوی، فرهنگ چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 21-30]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 49-60]
 • اداوی، زهره مدل‌سازی توموگرافیک بخار آب و انکسارپذیری تر با استفاده از امواج GPS [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 73-84]
 • ارکیان، فروزان واسنجی پیش‌بینی احتمالی بارش به دو روش بافت‌نگار رتبه‌ای و لجستیک روی ایران (آبان 1387 تا اردیبهشت 1388) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 23-34]
 • ارکیان، فروزان بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی) [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 49-80]
 • ارکیان، فروزان ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 89-102]
 • اژدری مقدم، مهدی ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی برپایه شاخص‌های GRI در محیط GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • اژدری مقدم، مهدی ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی برپایه شاخص‌های GRI در محیط GIS (مطالعه موردی: 609 دشت ایران) [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 73-89]
 • اسبقی، قربان بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 33-38]
 • اسدالهی، زهرا تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 57-72]
 • اسعدی اسکویی، ابراهیم شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]
 • اسماعیلی، رضا پهنه بندی زیست اقلیم انسانی ایران [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 19-32]
 • اسماعیلی، کاظم شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 1-20]
 • اقتداری، مهرنوش واسنجی دو مدل برآورد تابش خورشیدی و توسعه دو مدل تابش تک پارامتری بر اساس ابرناکی در مشهد، ایران [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 53-64]
 • اکبرزاده، مهری ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 85-96]
 • اکبری، مرتضی بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 1-18]
 • اکبری ینگه قلعه، مصطفی بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 1-18]
 • الماسی، فائقه تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 57-72]
 • امان‌اللهی، جمیل تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 67-80]
 • امیدوار، کمال واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 79-90]
 • امیدوار، کمال تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • امیرآبادی‌زاده، مهدی بررسی عملکرد روش برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانه در گستره ایران [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 43-56]
 • امیرطاهری افشار، محدثه واسنجی پیش‌بینی احتمالی بارش به دو روش بافت‌نگار رتبه‌ای و لجستیک روی ایران (آبان 1387 تا اردیبهشت 1388) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 23-34]
 • امیری، آزیتا بررسی تغییرپذیری درون‌سالی تاوایی نسبی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 55-71]
 • امیری، آزیتا بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 1-12]
 • امینی، محمد اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 47-66]
 • انتظاری، علیرضا نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 125-141]
 • ایران پور، فخرالدین تحلیل آماری همدیدی بارش تگرگ در استان همدان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 115-131]
 • ایران پور، فخرالدین ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل سرعت باد در کشور به‌منظور برنامه‌ریزی جهت تولید برق بادی [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 73-88]
 • ایرانپور، فخرالدین تحلیل بارش های روزانه تبریز جهت بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای خشک و مرطوب [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 91-105]
 • ایران‌نژاد، پرویز ارزیابی دبی شبیه سازی شده رودخانه توسط طرحواره سطح NOAH جفت‌شده در مدل WRF با وارد کردن تاثیر شاخص توپوگرافی و مدل آب زیرزمینی [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 1-18]
 • ایران نژاد، پرویز بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 49-60]

ب

 • بابائی، ام السلمه بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 111-122]
 • بابائیان، ایمان ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 70-92]
 • بابائیان، ایمان بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • بابائیان، ایمان پیش‌نگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی (THI) تحت سناریوهای واداشت تابشی (RCP) در ایران [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 1-18]
 • بابایی، ام السلمه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 53-65]
 • باروتی، حنانه شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 1-20]
 • باقری، سعید تحلیل آماری همدیدی بارش تگرگ در استان همدان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 115-131]
 • بختیاری، بهرام ارزیابی روش کنترل گروهی داده‌ها (GMDH) و سیستم استنتاج فازی-عصبی (ANFIS) در پیش‌بینی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی مختلف [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 1-18]
 • بداق جمالی، جواد اقلیم شناسی رخداد پوشش ابرهای پائین در ایران (2010-1981) [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 15-32]
 • بداق جمالی، جواد برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از سنجنده TMI ماهوارهTRMM [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 38-56]
 • برکاتی، سید مجید راستی آزمایی مدل پیش‌بینی و پژوهش وضع هوا (WRF) در پیش‌بینی بارشهای سنگین در حوضه کارون (مطالعه موردی: بارش 20 تا 21 بهمن 1384) [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 129-140]
 • بستانی، محسن مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 97-110]
 • بهزادی کریمی، حسین مدلسازی رابطه تبخیر و تعرق پتانسیل سالانه و فصلی گیاه مرجع با عوامل اقلیمی در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 69-86]
 • بهلول علجانی، بهلول شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • بهیار، محمد باقر واسنجی منطقه‌ای ضرایب تجربی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 89-99]
 • بهیار، محمد باقر بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر شماره روز اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره در ایران با استفاده از ریز مقیاس نمایی SDSM [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 117-128]
 • بیات، امید دماسنجی ایزوتوپی و بازسازی تغییرات اقلیمی گذشته با استفاده از شواهد پالئوپدولوژیک در بخش شرقی حوضه زاینده رود، اصفهان [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 17-30]
 • بیگم حجازی، زهرا بررسی تغییرپذیری درون‌سالی تاوایی نسبی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 55-71]

پ

 • پرهیزکار، داود بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع فشار سطحی بر روی خاورمیانه در دوره 2000-1971 [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 65-78]
 • پناهی، علی تأثیر نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای گردشی جو در رخداد دوره‌های خشک وتردر غرب و شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 91-109]
 • پور آتشی، محبوبه شناسایی سامانه‌های کم فشار جنوبی [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 37-54]
 • پوراصغر، فرناز بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 2-16]
 • پوراصغر، فرناز بررسی و کاربرد شاخص خشکسالی تبخیرو تعرق بارش استاندارد شده (SPETI) (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی تبریز ) [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 23-38]
 • پورزارع، مرتضی ارزیابی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روند تغییرات تراز آب دریا با استفاده از مدل‌های آماری خطی در سواحل شمالی دریای عمان [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 71-82]
 • پیشوایی، محمد رضا ایجاد شاخص‌های ماهانه چرخندگی بر اساس گردش جوی منطقه‌ای در جنوب ایران [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 19-40]

ت

 • تاجبخش، سحر مطالعه ی آماری و شناسایی نوع مه به کمک یک الگوریتم در مهمترین فرودگاه های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاجبخش، سحر مطالعه ی آماری و شناسایی نوع مه به کمک یک الگوریتم در مهمترین فرودگاه های کشور [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 43-56]
 • تاجبخش، سحر اقلیم شناسی رخداد پوشش ابرهای پائین در ایران (2010-1981) [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 15-32]
 • تاجبخش، سحر برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از سنجنده TMI ماهوارهTRMM [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 38-56]
 • تخت اردشیر، اشرف ارزیابی و دقت سنجی روش‌های درون‌یابی مکانی در برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 73-84]
 • ترابی پوده، حسن تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 41-52]
 • تقوی نیا، فاطمه تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی نیا، فاطمه تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 125-139]
 • توکلی زاده راوری، محمد بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 91-109]

ث

 • ثابت دیزاوندی، لیلا شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990 [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 111-124]
 • ثابت قدم، سمانه بررسی اثر ارتفاع لایه مرزی بر نمایه‌های سنجش از دور جو: ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • ثنائی‌نژاد، سیدحسین درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 17-30]
 • ثنایی نژاد، سید حسین ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 35-53]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی روش های ترکیبی زمین آمار در افزایش دقت طبقه بندی اقلیمی و نیز پهنه بندی عناصر اقلیمی شمال شرق ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 81-32]
 • ثنایی نژاد، سید حسین ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 111-123]
 • ثنایی نژاد، سید حسین اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 47-66]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 1-18]
 • ثنایی نژاد، سید حسین شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990 [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 111-124]
 • ثنایی نژاد، سیدحسین الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 1-126]

ج

 • جباری نوقابی، مهدی شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990 [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 111-124]
 • جباری نوقابی، هادی ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 35-53]
 • جعفری ‌عفی‌آباد، محمّد تحلیل اقلیمی تغییرات ماهانه و فصلی ازون سطحی ایستگاه سنجش آلودگی زمینه جوّ فیروزکوه [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 1-14]
 • جغتایی، محمد بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 33-38]
 • جهانبخش، سعید بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 2-16]
 • جهانبخش اصل، سعید اثر تغییراقلیم بر روند تغییرات تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه‌ غرب ایران [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 21-37]
 • جوادی، زهرا نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 125-141]
 • جوانمرد، سهیلا اقلیم شناسی رخداد پوشش ابرهای پائین در ایران (2010-1981) [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 15-32]
 • جوانمرد، سهیلا برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از سنجنده TMI ماهوارهTRMM [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 38-56]
 • جواهری، نصرالله ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]

چ

 • چینی فروش، نوید تجهیزات انداز‌ه‌گیری سرعت و جهت باد: روش‌ها، چالش‌ها و روند فنّاوری [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 43-62]

ح

 • حاج ‏رسولیها، امید نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 93-106]
 • حبیبی نوخندان، مجید ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 19-38]
 • حبیبی نوخندان، مجید بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • حبیبی نوخندان، مجید مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 59-75]
 • حبیبی نوخندان، مجید تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • حبیبی نوخندان، مجید تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 140-154]
 • حبیبی نوخندان، مجید بررسی توزیع مکانی-زمانی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های شبکه‌بندی CRU و پیش‌نگری تغییرات آن طی دوره‌های آتی در خراسان رضوی [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 89-109]
 • حجازی، سید عباس استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 47-56]
 • حجازی زاده، زهرا بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 1-12]
 • حجام، سهراب پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی بارش خروجی مدل WRF [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 63-75]
 • حجام، سهراب ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]
 • حجام، سهراب بکارگیری محصولات سنجنده مدیس باهدف کمک به اجرای باروری ابرها [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 93-111]
 • حجّام، سهراب ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • حسن ‏زاده، اسماعیل نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 93-106]
 • حسنلو، حامد نقشه‌سازی رقومی ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌ی سنجش از دوری [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 33-42]
 • حسین‌پور، زینب مدل سازی ترمودینامیکی و واکاوی همدید آلودگی هوای شهر تهران (ذرات معلق PM10) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 77-95]
 • حسین حمزه، نسیم بررسی و شبیه سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوبغربی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین حمزه، نسیم بررسی و شبیه‌سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوب‌غربی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 91-109]
 • حسین حمزه، نسیم شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 19-36]
 • حسینی، زهرا سادات باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، زهرا سادات باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن پایانی و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 87-98]
 • حسینی، ملیحه مکان‌یابی بهینه استقرار گلخانه‌های کشت سبزیجات پر مصرف در استان قم (با تاکید بر مصرف بهینه انرژی) [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 101-110]
 • حسینی اصل، امین پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]
 • حلمی، حبیبه ارزیابی روش کنترل گروهی داده‌ها (GMDH) و سیستم استنتاج فازی-عصبی (ANFIS) در پیش‌بینی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی مختلف [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 1-18]
 • حلیمی، منصور ارزیابی و دقت سنجی روش‌های درون‌یابی مکانی در برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 73-84]
 • حمیدیان پور، محسن بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدیان پور، محسن بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • حنفی، علی ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل سرعت باد در کشور به‌منظور برنامه‌ریزی جهت تولید برق بادی [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 73-88]
 • حنفی، علی ارزیابی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روند تغییرات تراز آب دریا با استفاده از مدل‌های آماری خطی در سواحل شمالی دریای عمان [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 71-82]
 • حیدری، نوید مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 59-75]

خ

 • خادم‌پور، فهیمه بررسی عملکرد روش برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانه در گستره ایران [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 43-56]
 • خادمی، حسین دماسنجی ایزوتوپی و بازسازی تغییرات اقلیمی گذشته با استفاده از شواهد پالئوپدولوژیک در بخش شرقی حوضه زاینده رود، اصفهان [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 17-30]
 • خاشعی سیوکی، عباس بررسی عملکرد روش برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانه در گستره ایران [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 43-56]
 • خالدی، شهریار باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خالدی، شهریار باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن پایانی و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 87-98]
 • خالدی، شهریار تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 13-30]
 • خدادی، محمد مهدی نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 47-62]
 • خداقلی، مرتضی ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاه‌های گونه داروئی Nepeta cataria L. در شمال‌غرب ایران [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 57-68]
 • خدامرادپور، مهرانه ارزیابی دبی شبیه سازی شده رودخانه توسط طرحواره سطح NOAH جفت‌شده در مدل WRF با وارد کردن تاثیر شاخص توپوگرافی و مدل آب زیرزمینی [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 1-18]
 • خزانه داری، لیلی مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • خسروی، محمود مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 97-110]
 • خسروی، محمود تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 57-72]
 • خسروی، محمود بررسی ارتباط بارش و دمای ایران با چرخۀ لکه‌های خورشیدی با استفاده از پالایش موجک [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 39-52]
 • خسروی، محمود بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963 [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • خسروی، محمود بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی، محمود بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • خضریان نژاد، نجمه پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی بارش خروجی مدل WRF [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 63-75]
 • خوش اخلاق، فرامرز واکاوی همدید پیدایش و گسترش توفند حاره ای فت در جنوب غرب آسیا [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 79-98]
 • خوشحال دستجردی، جواد ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 19-38]
 • خوش سیما، مسعود بررسی اثر ارتفاع لایه مرزی بر نمایه‌های سنجش از دور جو: ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • خیراندیش، مرضیه بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر شماره روز اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره در ایران با استفاده از ریز مقیاس نمایی SDSM [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 117-128]

د

 • دانا، مرضیه بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 91-109]
 • داودی، محمود امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 3-18]
 • درگاهیان، فاطمه شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • درویش زاده، روشنک پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]
 • دلاور، مجید بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 53-65]
 • دنیادوست، غلامرضا بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی) [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 49-80]
 • دهقانی، رضا کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی، رضا کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 75-86]
 • دهقانی، رضا تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 41-52]
 • دوستان، رضا تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 1-18]
 • دوستان، رضا مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 59-75]
 • دین پژوه، یعقوب اثر تغییراقلیم بر روند تغییرات تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه‌ غرب ایران [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 21-37]

ذ

 • ذاکری، زینب بررسی اثر داده‏گواری داده‌های ماهواره و ایستگاه‏های دیدبانی بر روی پیش‏بینی مدل WRF [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 31-42]
 • ذوالجودی، مجتبی صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 69-92]
 • ذوالجودی، مجتبی بررسی و شبیه‌سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوب‌غربی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 91-109]
 • ذوالجودی، مجتبی شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 19-36]

ر

 • رحمانی، یوسف ارزیابی مدل‌ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش ایستگاه بیرجند [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 87-100]
 • رحیم‌زادگان، مجید استخراج پارامترهای وارونگی دمایی از تصاویر MODIS در آسمان بدون ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 113-123]
 • رحیم زادگان، مجید نقشه‌سازی رقومی ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌ی سنجش از دوری [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 33-42]
 • رستگار مقدم، محمد تقی تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 140-154]
 • رستمی، سعید تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 41-52]
 • رستمی، شاه بختی ارزیابی و دقت سنجی روش‌های درون‌یابی مکانی در برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 73-84]
 • رستمی جلیلیان، شیما بررسی ارتباط بارش و دمای ایران با چرخۀ لکه‌های خورشیدی با استفاده از پالایش موجک [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 39-52]
 • رسولی، علی اکبر ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 70-92]
 • رسولی، علی اکبر بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 1-9]
 • رسولی، علی اکبر تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • رضائیان، مهتاب چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 21-30]
 • رضائی‌پژند، حجت درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 17-30]
 • رضائی پژند، حجت ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 111-123]
 • رضاپور، ذوالفقار پهنه‌بندی اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل عاملی- خوشه ای [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 137-149]
 • رضازاده، پرویز بررسی موردی چینش قائم باد سطوح پایین در فرودگاه مهرآباد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 33-46]
 • رضایی پژند، حجت الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 1-126]
 • رضایی پژند، حجت مقایسه روند نیکویی برازش توزیع‌های احتمالی با افزایش حجم نمونه مطالعه موردی: 119 سال بارش مشهد [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 123-136]
 • رضایی لطیفی، علی نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 93-106]
 • رنجبر، عباس بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی) [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 49-80]
 • رنجبر، عباس عوامل کنترلی بزرگ‌مقیاس جوی مؤثر بر ایجاد پدیده گردوغبار در نیمه غربی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، عباس بررسی ارتباط عوامل کنترلی بزرگ‌مقیاس جوی با رخداد گردوغبار در نیمه غربی کشور (مطالعه موردی: ماه‌های جولای 2004 و 2009) [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 99-114]
 • رنجبر، عباس بررسی و شبیه‌سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوب‌غربی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 91-109]
 • رنجبر، عباس شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 19-36]
 • رنجبرسعادت آبادی، عباس مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 40-56]
 • رنجبرسعادت آبادی، عباس تأثیر نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای گردشی جو در رخداد دوره‌های خشک وتردر غرب و شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 91-109]
 • رنجیر، سعید تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 11-24]
 • روستا، ایمان امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 3-18]
 • ریوندی، امیر بررسی تشکیل و انتشار طوفان‌های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مدل پخش لاگرانژی ذرات HYSPLIT [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 1-16]

ز

 • زابل عباسی، فاطمه بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • زابل عباسی، فاطمه تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 140-154]
 • زارعی، کبری واکاوی همدید پیدایش و گسترش توفند حاره ای فت در جنوب غرب آسیا [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 79-98]
 • زرّین، آذر بررسی ماهیت، ساختار و وردایی زمانی گردش بزرگ مقیاس جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 15-40]
 • زمانیان، محمدتقی بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر شماره روز اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره در ایران با استفاده از ریز مقیاس نمایی SDSM [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 117-128]
 • زهره وندی، حسن تحلیل بارش های روزانه تبریز جهت بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای خشک و مرطوب [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 91-105]
 • زوار رضا، پیمان ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 70-92]

س

 • ساری صراف، بهروز بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 2-16]
 • سالاروند، جواد تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 57-72]
 • سبحانی، بهروز بررسی و کاربرد شاخص خشکسالی تبخیرو تعرق بارش استاندارد شده (SPETI) (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی تبریز ) [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 23-38]
 • ستارزاده، شکوفه الگوی اطلاعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه‌ ها در اثر ترافیک با در نظر گرفتن شرایط مختلف پایداری جوی (مطالعه موردی: بزرگراه نیایش) [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 53-70]
 • سلمانیان، فرزاد واکاوی همدید پیدایش و گسترش توفند حاره ای فت در جنوب غرب آسیا [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 79-98]
 • سلیقه زاده، مهرنوش ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 89-102]
 • سلیمی فرد، مژده شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990 [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 111-124]
 • سیابی، نگار بررسی روش های ترکیبی زمین آمار در افزایش دقت طبقه بندی اقلیمی و نیز پهنه بندی عناصر اقلیمی شمال شرق ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 81-32]
 • سیدنژادگل‌خطمی، نفیسه درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 17-30]
 • سیفی، احمد بررسی اثر درجه‌ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 73-89]

ش

 • شائمی، اکبر تقویم توریستی استان فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 107-116]
 • شائمی، اکبر ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاه‌های گونه داروئی Nepeta cataria L. در شمال‌غرب ایران [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 57-68]
 • شائمی، اکبر مکان‌یابی بهینه استقرار گلخانه‌های کشت سبزیجات پر مصرف در استان قم (با تاکید بر مصرف بهینه انرژی) [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 101-110]
 • شائمی برزکی، اکبر بررسی شرایط بیوکلیمایی زمستان گذرانی کلنی های زنبور عسل در استان اصفهان [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 83-90]
 • شاهی نژاد، بابک کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهی نژاد، بابک کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 75-86]
 • شجاعی، محمد ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371) [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 73-90]
 • شجاعی زاده، کبری تقویم توریستی استان فارس [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 107-116]
 • شمسی‌پور، علی اکبر مدل سازی ترمودینامیکی و واکاوی همدید آلودگی هوای شهر تهران (ذرات معلق PM10) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 77-95]
 • شمسی پور، علی اکبر واکاوی همدید پیدایش و گسترش توفند حاره ای فت در جنوب غرب آسیا [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 79-98]
 • شوشتری، محمد حسین مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • شیرمحمدی علی اکبرخانی، زهرا بررسی توزیع مکانی-زمانی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های شبکه‌بندی CRU و پیش‌نگری تغییرات آن طی دوره‌های آتی در خراسان رضوی [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 89-109]
 • شیروانی، امین تحلیل روند دما در تراز 500 هکتو پاسکال بر روی ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 43-48]

ص

 • صابری لویه، فردین تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 13-30]
 • صادقی، الهه کاربرد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا در بهبود دقت تعیین موقعیت به روش ماهواره‌ای [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 123-131]
 • صاری صراف، بهروز بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 1-9]
 • صاری صراف، بهروز تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • صالح نیا، نرگس بررسی اثر درجه‌ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 73-89]
 • صالحی، حسن پهنه‌بندی اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل عاملی- خوشه ای [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 137-149]
 • صحت کاشانی، ساویز تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 9-20]
 • صداقت، مهدی نگرشی نو در تعیین جو تابستانه ایران [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 77-88]
 • صفایی، ناصر ارزیابی عملکرد سازمان هواشناسی کشور درجمع آوری داده با رویکرد مدل توسعه یافته کارت امتیازی متوازن [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 101-112]
 • صلاحی، برومند رویکردی نوین در شناسایی و تحلیل امواج سرمایی مطالعه موردی: شمال شرق ایران [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 1-14]
 • صلاحی، مهدی بررسی و کاربرد شاخص خشکسالی تبخیرو تعرق بارش استاندارد شده (SPETI) (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی تبریز ) [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 23-38]
 • صمدی، سینا تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • صمدی، ودود ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاه‌های گونه داروئی Nepeta cataria L. در شمال‌غرب ایران [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 57-68]
 • صمدی نقاب، سینا بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]

ط

 • طباطبائیان، علی ایجاد شاخص‌های ماهانه چرخندگی بر اساس گردش جوی منطقه‌ای در جنوب ایران [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 19-40]

ع

 • عابد، حسین تحلیل همدیدی-دینامیکی مخاطره باد گرمش در حاشیه جنوب‌غربی دریای خزر [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 111-126]
 • عاقل پور، پویا ارزیابی دقت مدل SARIMA در مدل‌سازی و پیش‌بینی بلندمدت میانگین دمای ماهانه در اقلیم‌های متفاوت ایران [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 113-126]
 • عالی جهان، مهدی رویکردی نوین در شناسایی و تحلیل امواج سرمایی مطالعه موردی: شمال شرق ایران [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 1-14]
 • عباسی، فاطمه مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • عزیزاقلی، محمد علی مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 97-110]
 • عزیزی، قاسم امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 3-18]
 • عساکره، حسین اقلیم‌شناسی مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 21-32]
 • عسکری، احمد تحلیل هارمونیکی فشار جو (مطالعه موردی: در تهران و بابلسر) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 45-56]
 • عسگری، راحله مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 61-68]
 • عسگری، سجاد پیش‌نگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی (THI) تحت سناریوهای واداشت تابشی (RCP) در ایران [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 1-18]
 • عطایی، هوشمند تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 11-24]
 • عظیمی، سعید ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی برپایه شاخص‌های GRI در محیط GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیمی، سعید ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی برپایه شاخص‌های GRI در محیط GIS (مطالعه موردی: 609 دشت ایران) [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 73-89]
 • علی‌اکبری ‌بیدختی، عباسعلی مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • علی‌اکبری ‌بیدختی، علی حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 85-98]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی بررسی اثر ارتفاع لایه مرزی بر نمایه‌های سنجش از دور جو: ارتباط میزان غلظت ذرات معلق و عمق نوری هواویزها [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 9-20]
 • علیجانی، بهلول تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 1-12]
 • علیجانی، بهلول تحلیل اقلیمی تغییرات ماهانه و فصلی ازون سطحی ایستگاه سنجش آلودگی زمینه جوّ فیروزکوه [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 1-14]
 • علیجانی، بهلول بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • علیجانی، بهلول تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 57-72]
 • علیجانی، بهلول بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963 [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • علیجانی، بهلول بررسی تغییرپذیری درون‌سالی تاوایی نسبی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 55-71]
 • علیجانی، بهلول بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 1-12]
 • علیجانی، بهلول تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 13-30]
 • علیزاده، امین اصلاح مدل رطوبتی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر برای مناطق تحت کشت آبی و صحت‌سنجی به کمک داده‌های ماهواره‌ای [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غفاریان، پروین راستی آزمایی مدل پیش‌بینی و پژوهش وضع هوا (WRF) در پیش‌بینی بارشهای سنگین در حوضه کارون (مطالعه موردی: بارش 20 تا 21 بهمن 1384) [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 129-140]
 • غفاریان، پروین شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]
 • غفاریان، پروین بررسی و شبیه‌سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوب‌غربی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 91-109]
 • غفاریان، پروین شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 19-36]

ف

 • فاتح، شاهرخ بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 1-9]
 • فاطمی، سید باقر ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 85-96]
 • فاطمی، مهران تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • فتاحی، آقای دکتر ابراهیم بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 1-12]
 • فتاحی، ابراهیم واسنجی منطقه‌ای ضرایب تجربی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 89-99]
 • فتاحی، ابراهیم بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 111-122]
 • فتاحی، ابراهیم تأثیر نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای گردشی جو در رخداد دوره‌های خشک وتردر غرب و شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 91-109]
 • فتاحی، ابراهیم بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 53-65]
 • فتاحی، ابراهیم اصلاح مدل رطوبتی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر برای مناطق تحت کشت آبی و صحت‌سنجی به کمک داده‌های ماهواره‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتاحی، ابراهیم بررسی تغییرپذیری درون‌سالی تاوایی نسبی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 55-71]
 • فتاحی، ابراهیم بررسی و شبیه‌سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوب‌غربی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 91-109]
 • فتاحی، ابراهیم شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 19-36]
 • فتاحی، ابراهیم شناسایی سامانه‌های کم فشار جنوبی [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 37-54]
 • فتح نیا، امان اله فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 19-32]
 • فتحی، مائده واسنجی پیش‌بینی احتمالی بارش به دو روش بافت‌نگار رتبه‌ای و لجستیک روی ایران (آبان 1387 تا اردیبهشت 1388) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 23-34]
 • فرج زاده اصل، منوچهر بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • فرج زاده اصل، منوچهر رویکردی نوین در شناسایی و تحلیل امواج سرمایی مطالعه موردی: شمال شرق ایران [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 1-14]
 • فرجی، علیرضا ارزیابی روش‌های مختلف ریز مقیاس نمایی برای شاخص‌های جریان کمینه تحت اثرات تغییر اقلیم [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 57-72]
 • فرزندی، محبوبة ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 111-123]
 • فرزندی، محبوبة مقایسه روند نیکویی برازش توزیع‌های احتمالی با افزایش حجم نمونه مطالعه موردی: 119 سال بارش مشهد [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 123-136]
 • فرزندی، محبوبه الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 1-126]
 • فروغی، معصومه اثر تغییراقلیم بر روند تغییرات تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه‌ غرب ایران [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 21-37]
 • فرید حسینی، علیرضا ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 35-53]
 • فرید حسینی، علیرضا بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 1-18]
 • فریدحسینی، علیرضا واسنجی دو مدل برآورد تابش خورشیدی و توسعه دو مدل تابش تک پارامتری بر اساس ابرناکی در مشهد، ایران [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 53-64]
 • فرید مجتهدی، نیما شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]
 • فلاح قالهری، غلامعباس ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 19-38]
 • فلاح قالهری، غلامعباس نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 125-141]
 • فلاحی، علی تعیین منطقه هدف بارورسازی ابرها با استفاده از مدل‌ پاشندگی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 80-91]
 • فهندژسعدی، حامد مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]

ق

 • قائمی، هوشنگ ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 70-92]
 • قائمی، هوشنگ بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 2-16]
 • قائمی، هوشنگ نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 47-62]
 • قادر، سرمد بررسی اثر داده‏گواری داده‌های ماهواره و ایستگاه‏های دیدبانی بر روی پیش‏بینی مدل WRF [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 31-42]
 • قادر، سرمد حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 85-98]
 • قادری، کوروش ارزیابی روش کنترل گروهی داده‌ها (GMDH) و سیستم استنتاج فازی-عصبی (ANFIS) در پیش‌بینی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی مختلف [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 1-18]
 • قاسمی، الهه بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 111-122]
 • قاسمی آقباش، فرهاد تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 57-72]
 • قاضی میرسعید، سیده مژگان صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 69-92]
 • قرایلو، مریم مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 69-78]
 • قصابی، زهرا ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]
 • قلی زاده، محمد حسین واکاوی وردایی مقدار و زمان بارش در ایستگاه همدید ایلام [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 63-76]
 • قهرمان، بیژن الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 1-126]
 • قهرمان، بیژن درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 17-30]
 • قهرمان، بیژن شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 1-20]
 • قهرمان، نوذر پیش‌نگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی (THI) تحت سناریوهای واداشت تابشی (RCP) در ایران [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 1-18]
 • قوامی، سمیرا تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 67-80]
 • قویدل رحیمی، یوسف بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • قویدل رحیمی، یوسف رویکردی نوین در شناسایی و تحلیل امواج سرمایی مطالعه موردی: شمال شرق ایران [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 1-14]
 • قیصری، اسماعیل حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 85-98]

ک

 • کاچار، حامد استخراج پارامترهای وارونگی دمایی از تصاویر MODIS در آسمان بدون ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 113-123]
 • کامیار، اصغر چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017 [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 37-54]
 • کبودوندپور، شهرام تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 67-80]
 • کردی تمین، صالح بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردی تمین، صالح بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • کریم زاده، حمیدرضا دماسنجی ایزوتوپی و بازسازی تغییرات اقلیمی گذشته با استفاده از شواهد پالئوپدولوژیک در بخش شرقی حوضه زاینده رود، اصفهان [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 17-30]
 • کریمی، نعمت ا... تحلیل الگوی رفتاری توفان‌های گردوخاک استان‌های غرب و جنوبغرب ایران و ارتباط آن با توفان‌های گردوخاک خاورمیانه [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 103-122]
 • کشاورز، محمد رضا اصلاح مدل رطوبتی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر برای مناطق تحت کشت آبی و صحت‌سنجی به کمک داده‌های ماهواره‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورز، محمدرضا واسنجی منطقه‌ای ضرایب تجربی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 89-99]
 • کشاورز، محمدرضا اصلاح مدل رطوبتی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر برای مناطق تحت کشت آبی و صحت‌سنجی به کمک داده‌های ماهواره‌ای [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 33-46]
 • کفاش‌زاده، نجمه واسنجی پیش‌بینی احتمالی بارش به دو روش بافت‌نگار رتبه‌ای و لجستیک روی ایران (آبان 1387 تا اردیبهشت 1388) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 23-34]
 • کمالی، دکتر غلامعلی ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • کمالی، غلامعلی ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]
 • کمالی، غلامعلی تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 9-20]
 • کمالی، غلامعلی ارزیابی محصول تبخیرـ تعرق پتانسیل از سنجنده MODIS با استفاده از آمار ایستگاه‌های همدیدی در استان زنجان [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 39-48]
 • کمالی، غلامعلی بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 1-9]
 • کمالی، غلامعلی تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 11-24]
 • کمیجانی، فرشته روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 83-100]
 • کوشکی، حسین واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 79-90]
 • کوهی، منصوره ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 35-53]
 • کوهی، منصوره اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 47-66]
 • کوهی، منصوره تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 140-154]
 • کوهی، منصوره بررسی توزیع مکانی-زمانی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های شبکه‌بندی CRU و پیش‌نگری تغییرات آن طی دوره‌های آتی در خراسان رضوی [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 89-109]

گ

 • گل زاده خرق، فاطمه بررسی اثر درجه‌ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 73-89]
 • گلکار، فرید بکارگیری محصولات سنجنده مدیس باهدف کمک به اجرای باروری ابرها [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 93-111]
 • گندمکار، امیر تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 11-24]
 • گودرزی، محمدرضا ارزیابی روش‌های مختلف ریز مقیاس نمایی برای شاخص‌های جریان کمینه تحت اثرات تغییر اقلیم [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 57-72]
 • گودرزی فر، مصدق مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 97-110]

ل

 • لشکری، حسن تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 11-22]
 • لطیف شبانگاهی، غلامرضا تجهیزات انداز‌ه‌گیری سرعت و جهت باد: روش‌ها، چالش‌ها و روند فنّاوری [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 43-62]

م

 • مبارک حسن، الهام نقش رودباد در چرخندزایی میانه مدیترانه [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • مباشری، محمد رضا استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 47-56]
 • مباشری، محمدرضا استخراج پارامترهای وارونگی دمایی از تصاویر MODIS در آسمان بدون ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 113-123]
 • مباشری، محمدرضا ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 85-96]
 • مباشری، محمدرضا نقشه‌سازی رقومی ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌ی سنجش از دوری [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 33-42]
 • متکان، علی اکبر پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد) [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 103-116]
 • متولی طاهر، فاطمه زهرا بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 49-60]
 • مجیدی، داود استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 47-56]
 • محب‌الحجه، علیرضا چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 21-30]
 • محب‌الحجه، علیرضا بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 33-38]
 • محب‌الحجه، علیرضا مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 61-68]
 • محرمی آزاد، جعفر ارزیابی عملکرد سازمان هواشناسی کشور درجمع آوری داده با رویکرد مدل توسعه یافته کارت امتیازی متوازن [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 101-112]
 • محمد نیا قرایی، سهراب مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 57-72]
 • محمدی، بختیار تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 67-80]
 • محمدی، حسین تحلیل آماری - همدیدی آتش سوزی جنگل در استان گلستان (مطالعه موردی :روزهای 25 آذر و 18 بهمن سال 1384) [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 63-80]
 • محمدی، حسین شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 81-92]
 • محمدی، غلامحسن تحلیل الگوی رفتاری توفان‌های گردوخاک استان‌های غرب و جنوبغرب ایران و ارتباط آن با توفان‌های گردوخاک خاورمیانه [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 103-122]
 • محمدی، مجتبی بررسی روند درجه حرارت عمق‌های مختلف خاک در چند نمونه اقلیمی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، مجتبی بررسی روند درجه حرارت عمق‌های مختلف خاک در چند نمونه اقلیمی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 127-140]
 • محمدیان، آزاده بررسی توزیع مکانی-زمانی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های شبکه‌بندی CRU و پیش‌نگری تغییرات آن طی دوره‌های آتی در خراسان رضوی [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 89-109]
 • محمدیها، امیر بررسی تشکیل و انتشار طوفان‌های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مدل پخش لاگرانژی ذرات HYSPLIT [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 1-16]
 • محمودآبادی، مهدی تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • محمودی، پیمان بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963 [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • محمودی، پیمان ایجاد شاخص‌های ماهانه چرخندگی بر اساس گردش جوی منطقه‌ای در جنوب ایران [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 19-40]
 • مرادی، فرزانه ارزیابی محصول تبخیرـ تعرق پتانسیل از سنجنده MODIS با استفاده از آمار ایستگاه‌های همدیدی در استان زنجان [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 39-48]
 • مرادی، محمد بررسی موردی چینش قائم باد سطوح پایین در فرودگاه مهرآباد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 33-46]
 • مرادی، محمد تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 11-22]
 • مرادی، محمد شناسایی سامانه‌های کم فشار جنوبی [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 37-54]
 • مرادی، محمد ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 89-102]
 • مرادی، محمد بررسی دوره برگشت سریعترین باد سالانه در ایستگاه بوشهر [دوره 1397، شماره 36، 1398، صفحه 31-42]
 • مرادیان، فاطمه تعیین منطقه هدف بارورسازی ابرها با استفاده از مدل‌ پاشندگی [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 80-91]
 • مزرعه فراهانی، مجید نقش رودباد در چرخندزایی میانه مدیترانه [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • مزرعه فراهانی، مجید ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371) [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 73-90]
 • مزیدی، احمد مدلسازی رابطه تبخیر و تعرق پتانسیل سالانه و فصلی گیاه مرجع با عوامل اقلیمی در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 69-86]
 • مسعودیان، ابوالفضل بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963 [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • مسعودیان، سید ابوالفضل تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 1-12]
 • مشکواتی، امیر‌حسین ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371) [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 73-90]
 • مشکواتی، امیر حسین پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی بارش خروجی مدل WRF [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 63-75]
 • مشکواتی، امیر حسین نقش رودباد در چرخندزایی میانه مدیترانه [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • مشکوتی، امیرحسین ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 1-10]
 • مشهدی حسینعلی، مسعود کاربرد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا در بهبود دقت تعیین موقعیت به روش ماهواره‌ای [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 123-131]
 • مشهدی حسینعلی، مسعود مدل‌سازی توموگرافیک بخار آب و انکسارپذیری تر با استفاده از امواج GPS [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 73-84]
 • معماریان فرد، مهسا الگوی اطلاعات جغرافیایی پخش منوکسیدکربن در حواشی بزرگراه‌ ها در اثر ترافیک با در نظر گرفتن شرایط مختلف پایداری جوی (مطالعه موردی: بزرگراه نیایش) [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 53-70]
 • مفیدی، عباس بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 31-45]
 • مفیدی، عبّاس بررسی ماهیت، ساختار و وردایی زمانی گردش بزرگ مقیاس جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 15-40]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید پیشنهاد روشی برای پهنه‌بندی اقلیمی ایران بر مبنای پتانسیل تهویه طبیعی (مطالعه موردی شهر یزد) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 13-22]
 • مکی زاده، فاطمه بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 91-109]
 • ملبوسی، شراره تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • ملبوسی، شراره تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 140-154]
 • مهدیزاده سراج، فاطمه پیشنهاد روشی برای پهنه‌بندی اقلیمی ایران بر مبنای پتانسیل تهویه طبیعی (مطالعه موردی شهر یزد) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 13-22]
 • موحدی، سعید چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017 [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 37-54]
 • مودودی، محمد ناصر بررسی توزیع مکانی-زمانی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های شبکه‌بندی CRU و پیش‌نگری تغییرات آن طی دوره‌های آتی در خراسان رضوی [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 89-109]
 • موسوی بایگی، محمد ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 35-53]
 • مومن پور، فروغ شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]
 • میان آبادی، آمنه واسنجی دو مدل برآورد تابش خورشیدی و توسعه دو مدل تابش تک پارامتری بر اساس ابرناکی در مشهد، ایران [دوره 1391، شماره 11، 1391، صفحه 53-64]
 • میررکنی، مجید بررسی تشکیل و انتشار طوفان‌های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مدل پخش لاگرانژی ذرات HYSPLIT [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 1-16]
 • میرزائی، محمد مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 61-68]
 • میرزایی، ابراهیم پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی بارش خروجی مدل WRF [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 63-75]
 • میرزایی، ابراهیم مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا [دوره 1390، شماره 5، 1390، صفحه 40-56]
 • میرزایی، سید محمد جواد بررسی توزیع مکانی-زمانی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های شبکه‌بندی CRU و پیش‌نگری تغییرات آن طی دوره‌های آتی در خراسان رضوی [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 89-109]
 • میرزایی، محمد بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی) [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 49-80]

ن

 • نادری بنی، عبدالمجید باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نادری بنی، عبدالمجید باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن پایانی و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 87-98]
 • نادی، مهدی ارزیابی دقت مدل SARIMA در مدل‌سازی و پیش‌بینی بلندمدت میانگین دمای ماهانه در اقلیم‌های متفاوت ایران [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 113-126]
 • نارنگی فرد، مهدی تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران [دوره 1395، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • نامجو، کیوان پهنه‌بندی اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل عاملی- خوشه ای [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 137-149]
 • نامداری، سودابه تحلیل الگوی رفتاری توفان‌های گردوخاک استان‌های غرب و جنوبغرب ایران و ارتباط آن با توفان‌های گردوخاک خاورمیانه [دوره 1396، شماره 31، 1396، صفحه 103-122]
 • ناهید، شهرزاد روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس [دوره 1397، شماره 35، 1397، صفحه 83-100]
 • نجفی، محمد سعید تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 11-22]
 • نجیب‌زاده، فهیمه مدل سازی ترمودینامیکی و واکاوی همدید آلودگی هوای شهر تهران (ذرات معلق PM10) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 77-95]
 • نظری پور، حمید نگرشی نو در تعیین جو تابستانه ایران [دوره 1397، شماره 33، 1397، صفحه 77-88]
 • نقی زاده، حبیبه تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 11-22]
 • نگاه، سمانه شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 113-125]
 • نوری، فائزه عوامل کنترلی بزرگ‌مقیاس جوی مؤثر بر ایجاد پدیده گردوغبار در نیمه غربی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری، فائزه بررسی ارتباط عوامل کنترلی بزرگ‌مقیاس جوی با رخداد گردوغبار در نیمه غربی کشور (مطالعه موردی: ماه‌های جولای 2004 و 2009) [دوره 1395، شماره 27، 1395، صفحه 99-114]
 • نیک اندیش، نسرین مکان‌یابی بهینه استقرار گلخانه‌های کشت سبزیجات پر مصرف در استان قم (با تاکید بر مصرف بهینه انرژی) [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 101-110]

و

 • وظیفه، احد بررسی موردی چینش قائم باد سطوح پایین در فرودگاه مهرآباد [دوره 1393، شماره 17، 1393، صفحه 33-46]
 • وظیفه دوست، مجید واسنجی منطقه‌ای ضرایب تجربی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 89-99]
 • وظیفه دوست، مجید بکارگیری محصولات سنجنده مدیس باهدف کمک به اجرای باروری ابرها [دوره 1393، شماره 19، 1393، صفحه 93-111]
 • وظیفه دوست، مجید تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 21، 1394، صفحه 9-20]
 • وظیفه دوست، مجید ارزیابی محصول تبخیرـ تعرق پتانسیل از سنجنده MODIS با استفاده از آمار ایستگاه‌های همدیدی در استان زنجان [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 39-48]
 • وظیفه دوست، مجید اصلاح مدل رطوبتی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر برای مناطق تحت کشت آبی و صحت‌سنجی به کمک داده‌های ماهواره‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • وکیلی‌نژاد، رزا پیشنهاد روشی برای پهنه‌بندی اقلیمی ایران بر مبنای پتانسیل تهویه طبیعی (مطالعه موردی شهر یزد) [دوره 1391، شماره 12، 1391، صفحه 13-22]

ه

 • هاشمی دوین، مهری ارزیابی اثر نمایه چند متغیره انسو بر بارش زمستانه خراسان شمالی [دوره 1392، شماره 13، 1392، صفحه 31-44]
 • هاشمی منفرد، سید آرمان ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی برپایه شاخص‌های GRI در محیط GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی منفرد، سید آرمان ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی برپایه شاخص‌های GRI در محیط GIS (مطالعه موردی: 609 دشت ایران) [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 73-89]

ی

 • ید‌الهی، آزاده واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران [دوره 1394، شماره 23، 1394، صفحه 79-90]
 • یزدان پناه، آقای دکتر حجت اله چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017 [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 37-54]
 • یزدان پناه، حجت الله تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدان پناه، حجت الله تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده [دوره 1396، شماره 29، 1396، صفحه 125-139]
 • یعقوب زاده، مصطفی ارزیابی مدل‌ها و سناریوهای گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش ایستگاه بیرجند [دوره 1398، شماره 37، 1398، صفحه 87-100]
 • یلمه، اسماعیل تحلیل آماری - همدیدی آتش سوزی جنگل در استان گلستان (مطالعه موردی :روزهای 25 آذر و 18 بهمن سال 1384) [دوره 1392، شماره 15، 1392، صفحه 63-80]