چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس هواشناسی همدیدی

2 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار اقلیم‌شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان.

چکیده

بکارگیری داده­های حاصل از دیده­بانی مستقیم طی دو قرن اخیر به شناسایی دگرگونی­های کلی و پیش­بینی آب و هوای آینده کمک شایان توجهی نموده است. در سالیان اخیر با توجه به پراکنش نامناسب ایستگاه­های هواشناسی در سطح کرۀ زمین بکارگیری داده­های شبکه­بندی شده بین پژوهشگران افزایش یافته است. در این پژوهش از داده­های دما (کمینه و بیشینه) و بارش 12 ایستگاه­ همدید استان اصفهان و 2 ایستگاه از استان­های مجاور در دورۀ 2005-1990 به عنوان داده مشاهداتی برای ارزیابی خروجی­های ریزمقیاس نمایی شده سه مدل­ گردش عمومی (GCM) در پروژه CORDEX در محدوده جنوب آسیا با قدرت تفکیک 50 کیلومتر (WAS-0.44) پرداخته شد. روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسن، میانگین ریشه مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطای مطلق (MAE) و ضریب تعیین (R2) برای ارزیابی دقت خروجی­های این سه GCM بکار گرفته شد. همچنین روند داده­ها گذشته و آینده با آزمون من-کندال و تخمین­گر شیب سِن بدست آمد. با توجه به اینکه برای تحلیل روند نیاز به طول دوره آماری بلند مدت است سه ایستگاه با طولانی­ترین دوره آماری مشترک (2015-1986) به عنوان ایستگاه نمونه اقلیمی انتخاب و خروجی­های آینده مدلی که کمتر خطا را در مقایسه با داده­های ایستگاهی داشت از پایگاه ESGF برای سناریوهای انتشار RCP4.5 و RCP8.5 دریافت و تغییرات دما کمینه و بیشینه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل MPI-ESM-LR نسبت به دو مدل دیگری خطای کمتری در برآورد بارش دارد ولی مقدار این خطا نیز قابل قبول نمی­باشد. همچنین این مدل و مدل IPSL-CM5A-MR بترتیب بهترین برآورد را از دمای بیشینه و کمینه در استان اصفهان داشتند. بررسی روند داده­ها نشان داد که دمای کمینه و بیشینه در فصول زمستان و بهار طی چند دهۀ گذشته روندی افزایشی داشته­اند. همچنین روند این متغیرها طی چند دهۀ آینده برای هر دو سناریوی انتشار با سطح اطمینانی متفاوت افزایشی پیش­بینی شده است. در ایستگاه شرق اصفهان و خوروبیابانک دمای بیشینه طی فصل زمستان با شدّت بیشتری نسبت به داران تغییر می­کند و این در حالی است که دمای کمینه در ایستگاه داران افزایش بیشتری را طی این فصل نسبت به دو ایستگاه دیگر نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Projection of Minimum and Maximum Air Temperatures in Isfahan Province during 2050-2017

نویسندگان [English]

  • asghar kamyar 1
  • Saeed Movahedi 2
  • Hojjat Yazdanpanah 3
1 Ph.D. Student in the Field of Agro-climatology, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan
2 Department of Physical Geography, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor of Climatology, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan
چکیده [English]

Global climate change is relatively depending on human activities which have important impacts on the environment. So the climate change is a very important issue in the recent age. Climate change is the impact on human lives so the climate change increase their temperature and also is very important global problem and monitoring of the climate conditions in early region is a good solution for combating the national housing regarding to climate change large floods and other disasters. There are different climate models and in the CORDEX projects there are regional climate were included in some domains. The main objective of the present work is to evaluate CORDEX-WAS with a spatial resolution of 50 kilometer compared with observational data over Isfahan province. At the end we are evaluating the creation the variation of the minimum and maximum temperature during 2017 -2050 according to model outputs   for three models with 2, RCP4.5 and RCP8.5 emissions scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Trend
  • Minimum and Maximum Temperature
  • CORDEX
  • Isfahan Province