تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 fars province

2 اردبیل

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده:
هدف از این پژوهش تدوین یک سامانه جهت پهنه‌بندی ایران برحسب نیاز سرمایش در دهه‌های آینده می‌باشد. برای محاسبه درجه روز نیاز به داده‌های میانگین دمای هوا می‌باشد. نخست داده‌های مدل دینامیکی ، EH5OM از موسسه ماکس پلانک آلمان استخراج کردید. سپس داده‌های دمای خروجی این مدل در نسخه چهارم مدل RegCM4 ریزمقیاس نمایی شد. میانگین دمای روزانه شبیه‌سازی‌شده در بازه زمانی36 ساله (2050 -2015) با ابعاد 27/0*27/. درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30*30 کیلومتر مساحت ایران را پوشش می‌دهند در ماتریسی به ابعاد 2138* 13140 استخراج گردیدکه سطرها بیانگرزمان و ستون‌ها بیانگرمکان می‌باشند. جهت محاسبه درجه روز نیاز به انتخاب آستانه دمایی برای هر بخش از کشور می باشد لذا نخست نقشه Dem ایران با ابعاد 30*30 کیلومتر بر حسب شیب ارتفاعی ، رطوبت و دما که مهمترین عوامل در تغییرات درجه روز می باشند از طریق تصاویر ماهوراه ای ASTER تهیه و در این Dem ایران به چهار پهنه کلان اقلیمی کوهستانی و کوهپایه‌ای،دشت، سواحل جنوبی و سواحل شمالی تقسیم بندی شد. بعد از مشخص شدن آستانه دمایی هر پهنه، در نرم افزار Gis این آستانه ها به یاخته های مرتبط با هر پهنه تعمیم داده شد. درنهایت میانگین ماهانه ، فصلی و سالانه درجه روز سرمایش محاسبه و نقشه‌های آن ترسیم گردید. نتایج گویای آن است که از لحاظ نیاز سرمایش ماهانه پهنه سواحل و جلگه‌های جنوبی با نیاز سرمایش 450-300 درجه روز بیشترین نیاز سرمایش کشور را در ماه‌های گرم سال در دهه‌های آینده دارا می‌باشند که بیشینه آن را جلگه خوزستان به میزان 450 درجه روز در ماه‌های ژولای واوت داراست. درمیزان نیاز سرمایش سالانه نیز قله‌های کوهستانی زاگرس با میزان نیاز صفر درجه روز کمترین و بیشترین آن را جلگه خوزستان ،سواحل چابهار و بخش‌های شرقی سواحل خلیج‌فارس به میزان 2200 درجه روز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The introduction of a new system of zoning Iran the cooling needs in the coming decade

نویسندگان [English]

  • ebrahimi reza 1
  • fatemeh taghavi 2
  • hojat yazdan 3
1 fars province
2 ardebil
3 esfahan
چکیده [English]

Abstract
Introduction:
In recent decades, the growth of industries and factories on the one and deforestation and environmental degradation on the other hand causing increasing destruction of nature and increasing greenhouse gases in the Earth's surface is. The negative consequences caused considerable changes in the Earth's climate, so that in recent years, severity of droughts and floods and extreme phenomena in different parts of the planet has increased considerably. One aspect of climate change is global warming. Today, evidence of global warming, including, the measured temperature increases, shift ocean currents, changes in the rate of energy input to the Earth, changes in precipitation patterns, sea level change and ocean, retreating ice sheets, loss of coral reefs, ocean temperatures increase the frequency of droughts in Asia and Africa and melting ice at the poles are.
The study area
The study area Iran, with an area of 1648195 square kilometers between 25 and 40 degrees north latitude and 44 to 64 degrees east longitude is Located.
Data and Methods
To calculate degree days needed average air temperature is data. The first dynamic model data, EH5OM have extracted from the Max Planck Institute in Germany. The temperature data output in the fourth edition model model RegCM4 downscaling was. average daily temperature simulated 36-year period (2050 -2015) with dimensions of 0/27 × 0/27 ° latitude and longitude areas with dimensions of approximately 30 x 30 km area of Iran cover in the matrix of size 2138 × 13140 Were extracted rows indicate the time and represents a spatial columns.
To calculate degree days need to select the temperature threshold for each part of the country. The first Dem map of of Iran with dimensions of 30 x 30 km on the altitudinal gradient, temperature and humidity are the most important factors in changes in degree days through satellite images of ASTER up in the Dem Iran four macro-climatic zones of mountainous and mountain, plain, coastal South and North Coast was divided. After determining the threshold temperature of each zone in the software Gis the eve of the cells associated with each zone was extended. Finally, the mean monthly, seasonal and annual cooling degree days calculates and maps that were drawn.
Results indicate that the coastal zone and cooling needs monthly Southern plains cooling needs 450-300 cooling degree days needed most country in the warm months hold in the coming decades that it Khuzestan plain maximum of 450 degree days in the months of July and August has. The level needed annual cooling Zagros mountain peaks with the required amounts of zero degrees on lowest and highest Khuzestan plain it , Chabahar coast and parts of Eastern Gulf coast to the amount of 2,200 degrees that day.
Results indicate that the coastal zone and cooling needs monthly Southern plains cooling needs 450-300 cooling degree days needed most country in the warm months hold in the coming decades that it Khuzestan plain maximum of 450 degree days in the months of July and August has. The level needed annual cooling Zagros mountain peaks with the required amounts of zero degrees on lowest and highest Khuzestan plain it , Chabahar coast and parts of Eastern Gulf coast to the amount of 2,200 degrees that day.Results indicate that the coastal zone and cooling needs monthly Southern plains cooling needs 450-300 cooling degree days needed most country in the warm months hold in the coming decades that it Khuzestan plain maximum of 450 degree days in the months of July and August has. The level needed annual cooling Zagros mountain peaks with the required amounts of zero degrees on lowest and highest Khuzestan plain it , Chabahar coast and parts of Eastern Gulf coast to the amount of 2,200 degrees that day.Results indicate that the coastal zone and cooling needs monthly Southern plains cooling needs 450-300 cooling degree days needed most country in the warm months hold in the coming decades that it Khuzestan plain maximum of 450 degree days in the months of July and August has. The level needed annual cooling Zagros mountain peaks with the required amounts of zero degrees on lowest and highest Khuzestan plain it , Chabahar coast and parts of Eastern Gulf coast to the amount of 2,200 degrees that day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooling degree days
  • Model RegCM4
  • Zoning
  • Iran