تعداد مقالات: 243

102. ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 89-102

محمد مرادی؛ مهرنوش سلیقه زاده؛ فروزان ارکیان


103. بررسی و شبیه‌سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوب‌غربی ایران

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 91-109

نسیم حسین حمزه؛ ابراهیم فتاحی؛ مجتبی ذوالجودی؛ پروین غفاریان؛ عباس رنجبر


104. الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-126

محبوبه فرزندی؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضایی پژند


105. ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 61-72

سید علیرضا آقایان؛ دکتر غلامعلی کمالی؛ سهراب حجّام


106. مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 69-78

حامد فهندژسعدی؛ عباسعلی علی‌اکبری ‌بیدختی؛ مریم قرایلو؛ محمد حسین شوشتری


107. شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 81-92

فاطمه درگاهیان؛ بهلول بهلول علجانی؛ حسین محمدی


108. ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 85-96

مهری اکبرزاده؛ محمدرضا مباشری؛ سید باقر فاطمی


110. واسنجی منطقه‌ای ضرایب تجربی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 89-99

ابراهیم فتاحی؛ محمدرضا کشاورز؛ مجید وظیفه دوست؛ محمد باقر بهیار


111. بررسی توزیع مکانی-زمانی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های شبکه‌بندی CRU و پیش‌نگری تغییرات آن طی دوره‌های آتی در خراسان رضوی

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 89-109

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ منصوره کوهی؛ آزاده محمدیان؛ مجید حبیبی نوخندان؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمد ناصر مودودی


112. تأثیر نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای گردشی جو در رخداد دوره‌های خشک وتردر غرب و شمال غرب ایران

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 91-109

عباس رنجبرسعادت آبادی؛ علی پناهی؛ ابراهیم فتاحی


113. بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی

دوره 1395، شماره 25، بهار 1395، صفحه 91-109

فاطمه مکی زاده؛ محمد توکلی زاده راوری؛ مرضیه دانا


114. نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 93-106

امید حاج ‏رسولیها؛ اسماعیل حسن ‏زاده؛ علی رضایی لطیفی


117. پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد)

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 103-116

علی اکبر متکان؛ روشنک درویش زاده؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ زهره ابراهیمی خوسفی


119. شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 111-124

مژده سلیمی فرد؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ مهدی جباری نوقابی؛ لیلا ثابت دیزاوندی


120. مدل‌سازی توموگرافیک بخار آب و انکسارپذیری تر با استفاده از امواج GPS

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 73-84

زهره اداوی؛ مسعود مشهدی حسینعلی


121. واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 79-90

کمال امیدوار؛ حسین کوشکی؛ رضا ابراهیمی؛ آزاده ید‌الهی


122. تحلیل بارش های روزانه تبریز جهت بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای خشک و مرطوب

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 91-105

فخرالدین ایرانپور؛ حسن زهره وندی


123. بکارگیری محصولات سنجنده مدیس باهدف کمک به اجرای باروری ابرها

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 93-111

فرید گلکار؛ سهراب حجام؛ مجید وظیفه دوست


124. مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 97-110

محمود خسروی؛ محسن بستانی؛ محمد علی عزیزاقلی؛ مصدق گودرزی فر