تعداد مقالات: 243

51. نقش رودباد در چرخندزایی میانه مدیترانه

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 41-52

الهام مبارک حسن؛ امیر حسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ مجید مزرعه فراهانی


52. تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند

دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 41-52

حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی؛ سعید رستمی


54. ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 35-53

منصوره کوهی؛ محمد موسوی بایگی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ هادی جباری نوقابی


58. تجهیزات انداز‌ه‌گیری سرعت و جهت باد: روش‌ها، چالش‌ها و روند فنّاوری

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 43-62

نوید چینی فروش؛ غلامرضا لطیف شبانگاهی


59. بررسی عملکرد روش برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانه در گستره ایران

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 43-56

فهیمه خادم‌پور؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی امیرآبادی‌زاده


61. نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 47-62

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ هوشنگ قائمی


62. استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 47-56

سید عباس حجازی؛ محمد رضا مباشری؛ داود مجیدی


64. واسنجی دو مدل برآورد تابش خورشیدی و توسعه دو مدل تابش تک پارامتری بر اساس ابرناکی در مشهد، ایران

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 53-64

آمنه میان آبادی؛ مهرنوش اقتداری؛ علیرضا فریدحسینی


66. بررسی تغییرپذیری درون‌سالی تاوایی نسبی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 55-71

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا بیگم حجازی؛ ابراهیم فتاحی؛ مجید آزادی


67. بکارگیری مدلSDSM جهت ریزمقیاس نمائی داده های GCM بارش و دما مطالعه موردی: پیش‌بینی‌های اقلیمی ایستگاهی در ایران

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 57-68

سینا صمدی نقاب؛ مجید حبیبی نوخندان؛ فاطمه زابل عباسی


69. ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاه‌های گونه داروئی Nepeta cataria L. در شمال‌غرب ایران

دوره 1398، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 57-68

ودود صمدی؛ مرتضی خداقلی؛ اکبر شائمی


70. تحلیل روند دما در تراز 500 هکتو پاسکال بر روی ایران

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 43-48

امین شیروانی


71. بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی)

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 49-80

غلامرضا دنیادوست؛ فروزان ارکیان؛ عباس رنجبر؛ محمد میرزایی


72. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 53-65

مجید دلاور؛ ام السلمه بابایی؛ ابراهیم فتاحی


73. مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 57-72

فاطمه عباسی؛ کوروش احترامیان؛ لیلی خزانه داری؛ سهراب محمد نیا قرایی؛ مرتضی اثمری


74. تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 57-72

محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ فائقه الماسی


75. تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 57-72

جواد سالاروند؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ زهرا اسدالهی