کلیدواژه‌ها = همدان
2. تحلیل آماری همدیدی بارش تگرگ در استان همدان

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 115-131

فخرالدین ایران پور؛ سعید باقری