نویسنده = امیرحسین مشکوتی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی pH، کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، قلیاییت کل و سختی کل آب بارش در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

دینا عبدمنافی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام


2. مطالعه و ارزیابی طرحواره‌های گسیل گرد و خاک در مدل WRF-Chem توفان شرق و جنوب‌شرق کشور (مطالعه موردی 11 تا 13 آگوست 2018)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

محمد اصغری؛ امیر حسین مشکوتی؛ عباس رنجبر؛ محمد مرادی


3. بررسی pH، کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، قلیاییت کل وسختی کل آب بارش در شهر تهران

دوره 1399، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 1-14

دینا عبدمنافی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام