نویسنده = فاطمه گل زاده خرق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر درجه‌ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 73-89

احمد سیفی؛ نرگس صالح نیا؛ فاطمه گل زاده خرق