نویسنده = حمید نظری پور
1. نگرشی نو در تعیین جو تابستانه ایران

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 77-88

مهدی صداقت؛ حمید نظری پور