نویسنده = فرهاد قاسمی آقباش
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 57-72

جواد سالاروند؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ زهرا اسدالهی