نویسنده = علیرضا محب‌الحجه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر وردسپهر برون‌حاره‌ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 33-38

قربان اسبقی؛ محمد جغتایی؛ علیرضا محب‌الحجه


2. مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 61-68

راحله عسگری؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب‌الحجه


3. چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی NAO و اثر آن بر تغییر کمیت‌های دینامیکی بر روی ایران

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 21-30

مهتاب رضائیان؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی