نویسنده = اصغر کامیار
تعداد مقالات: 1
1. چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 37-54

اصغر کامیار؛ سعید موحدی؛ آقای دکتر حجت اله یزدان پناه